| Home | Back |

9 - 26 Sep 2006 China to Old Silk Route 18-days (Urumqi, Turpan, Dunhuang, Jiayuguan, Xiahe and Xian)

 
Modern Urumqi mall / Hami melons in season

 
7th July Glacier / Xining mosque pulpit area

  
Tianchi Fresh roast lamb / Tianchi Lunch of noodles

 
Dunhuang Bicycling farms / Yurt stay Tianchi

 
Climb Flaming Mountains / Tianchi Horse riding

| Home |